smsعاشقانه، اس ام اس ترکی و فارسی، پیامک تولد، اس ام اس دلتنگی، اس ام اس زیبا، اس ام اس خنده دار، پیامک جدید،  
عزیزم د یشب وقت ی رو من خواب یدی بهتر ین شب زندگ یم بود چقدر تو داغ و گرم بود ی داشتم آت یش م ی گرفتم
چه پوست نرم و لط یفی داشت ی و لی خودمون یم چه عرق ی ازم در آورد ی خلاصه ه ی تو م ی چر خ ی رو من ه ی من
می چرخم رو تو دوست دارم ای پتوی گلبافت ..همیشه با پتوی گلبافت...


سایر اس ام اس ها
"امن یجیب مظتره ازا دعا و یكشف سوء "....بهش اعتقاد دار ی كه شفا م ی ده ؟اگر اعتقاد دار ی ن برا ی شفا ی
send to only divoneha)) كنید send عاجل 13 نفر از دوستان دیوونه خود


سایر اس ام اس هابه سلامت ی "گاو"چون كه نگفت من گفت ما ..به سلامت ی "كرم خاك ی"نه به خاط ر كرمش بلكه به خاطر خاك ی
بودنش..به سلامت ی"دیوار" كه هر مرد و نامرد ی بهش تك یه م ی كنه ..به سلامت ی كلاغ نه به خاطر س یاهیش به
خاطر 1 رنگیش..به سلامتی هر چی نامرده چون تا نامرد نباشه مرد معلوم نمی شه


سایر اس ام اس ها
گفتم كه من عاشقتم گفت ی خفه ...گفتم كه من دوست دارم گفت ی خفه .....گفتم كه من د یوونتم گفت ی خفه
.....گفتم كه تو زنم میشی .گفتی آره .گفتم خفه
سایر اس ام اس ها


سلام. نمیدونم چی بگم , یعنی از شخصیتی مثل شما همچین رفتاری رو بعیده میدونستم.
اصلا من از شما همچین انتظاری نداشتم كه به همچین كاری رو بكنید . نه تنها شما بلكه خیلی های دیگه هم
از این رفتارتون ناراحت شدند . نمیخوام لحن ام تهدید آمیز باشه ولی مجبورم بگم , اگه دفعه دیگه فقط یه
دفعه دیگه بشنوم كه اینجور اتفاقی افتاده شاید مجبور بشم یه جور دیگه رفتار كنم.
اصلا چه دلیلی داره كه شما این كار میكنید روشن گذاشتن لامپ های اضافی اون هم درست ت و زمان اوج
مصرف برق...واقعا كه....
منو sms یه بار 3 تا م یمون رو یه درخت نشسته بودن ..یكیش مجله م ی خونده اون یكی كتاب سوم ی هم
می خونه


سایر اس ام اس هایاد جبهه ها به خ یر:حاجی م ی افتاد رو " م ینا "...ما "سیما"رو لخت م ی كرد یم وبا "سحر"راز و رمز داشت یم...با
"سپیده" چه حال و صفایی كه نكردیمسایر اس ام اس هاحاجی اون شب حال و هوا ی عج یبی داشت یه حس غر یب ..صورت حاج ی نوران ی شده بود ..صورته تك تك بچه
های سنگرو بوس ید...حاجی یه عطر عج یب ی داشت ..حاج ی بلند شد آفتابه رو ورداشت ..رفت پشت خاكر یز
..........بوم م م م..! آه چه صدای وحشتناكی ..صدای انفجار بود..!...حاجی رو مین ها...! آخه چرا حاجی...

سایر اس ام اس ها


تو هر روز صبح با ید بلند بش ی .با نوك پنجه بر ی آشپزخونه ..برام صبحانه درست كن ی.بیاری برام تو تخت .بر ی
بیرون كار كن ی...باید..بعد باد بزن ب یاری بادم بزن ی .زانو بزن ی و بگ ی:خد ایا ممنون كه ا ی ن عشق و به من
دادی..به این م یگم عشق واقع ی.واقعی و ش یرین......اگر كس ی هم به من اتهام زد كه خیانت كارم .اسلحشو به
طرفم نشونه رفت ..دلم م ی خواد بپر ی وسط تا گلوله بخوره تو قلبه خودت وقت ی م ی افت ی زم ین و دار ی م ی
میری دلم م ی خواد نگام كن ی و بگ ی :عزی زم ببخش ید كه فرشتو كث ی ف كردم لطفا " فقط جسدم رو بنداز
بیرون..من به ا ین م ی گم عشق واقع ی .واقعی و شیرین ..البته این عشقی نیست كه من دارم ... ول ی عشق ی
هست كه لازم دارم

سایر اس ام اس ها
می گن عشقش مرباست ..باباش هم وزن خرساست..داداشاش ضد حالن ..پسر خالش سرش طاس
بنی آدم اعضای یك پیكرند كه .........حالا كی می دونه آپاندیس این وسط چی كارس


سایر اس ام اس ها


من می گم دلم شكسته .تو می گی خوب می شه خستست ....من می گم بمون همیشه تو می گی ببین نم ی
شه....من می گم تنهام می ذاری.تو می گی طاقت نداری..من می گم تنهایی سخته تو می گی این دسته بخته
اگه یه ف یل لباس خواب آب ی بپوشه بهش چ ی م ی گن؟ م یگن:هه هه هه !این ف یله لباس خوابه آب ی پوش یده
!حالا اگه صورتی بپوشه چی بهش می گن ؟میگن:چقدر لباس خوابه صورتی بهت میاد.حالا اگه لباس خوابه سفید
بپوشه بهش چ ی م ی گن؟ م یگن اینم خوبه ول ی صورت ی بهت ب یشتر م یومد..! اما اگه لباس خوابه سبز بپوشه
چی می گن بهش؟ می گن:اه ه ه ه.برو بخواب دیگه.چقدر لباس خواب عوض می كنی
اگر هم ین الان 5 بار .بلند بگ ی "من خنگم "اسمه كس ی رو كه خ یل ی دوستش دار ی رو صفحه موبا یلت م ی
بینی.........دیدی؟

سایر اس ام اس هایه روز ی دو تا "نی نی"پیش هم خوابیده بودن پسره به دختره م ی گه :تو دختر ی یا پسر ی ..دختره م ی گه نم ی
دونم ..! پسره م ی گه خوب بذار من برم بب ینم ..میره ز یر پاهاشو م یاد م ی گه :دختری ...می گه :از كجا فهم یدی
؟؟؟...پسره میگه:آخه جورابت صورتیه.....!!!!

سایر اس ام اس هازن از سوسك م ی ترسه .سوسك از موش م ی ترسه ..موش از گربه ..گربه از سگ م ی ترسه ..سگ از مرد م ی
ترسه ..مرد هم از زن می ترسه

سایر اس ام اس ها


میگی عا شق بارونی و لی وقتی بارونم یاد چترم یگیری رو سرت ..!میگی عاشق برف ی و لی طاقت یه گوله برف رو
نداری..!میگی پرنده رو دوست دار ی و لی م یندازیشون تو ی قفس ...!میگ ی عاشق گلها یی ولی راحت از ساقه
جداشون می كنی .....!انتظار داری نترسم وقتی میگی عاشقتم....!

سایر اس ام اس هااون كه م ی گفت جونش به جونت بنده حالا داره به گر یه هات م ی خنده ..!اون كه م ی گفت بدون تو م ی م ی ره
دروغ م ی گفت دلش جنسه كو یر....!دروغ م ی گه تو گوش نده به حرفاش .نگو هنوز م ی خوا ی بمون ی
باهاش.خیال نكن بدون اون میمیری ..بذار بره ..نباشه جون می گیری

سایر اس ام اس هابفهمید bluetooth جدی جد ی جد ی ..یه و یروس خیلی خطرناك وارد موبایل ها شده برا ی اینكه قبل از باز كردن
رو دیدی برای اینكه bluetooth هست وقتی پیغام H650-8y ویروس هست یا نه؟آخه این ویروس مدل جدید
ویروسی نشی این كارو بكن ید .. 1) دستكش دو لا یه رز مر یم استفاده كن ید 2)شماره شناسنامه خودتونو در شماره
شناسنامه پدر پدربزرگتون شوهر خالتون ضرب كن ید بعلاوه سن اجدادتون كن ید منها ی موها ی سرتون كه در روز
می ر یزه بكن ید بعد اگه عدد ی كه بدست آورد ین عدد اول نبود شما و یروسی شد ین از دسته منم كار ی بر نم ی اد
شرمندتونم ......بمیرم الهی یه ساعت سر كاری

سایر اس ام اس ها


بخونین آخرش جالبه.! از یه دیوونه می پرسن چرا دیوونه شدی.؟می گه :من یه زنی گرفتم كه یه دختر 18 ساله
داشت..دختر زنم با بابام ازدواج كرد ..!در نتیجه زنه من مادر زن پدرم شد از طرفی دختر زن من كه زن بابام بود
پسری زایید كه می شد برادر من و نوه زنم پس نوه منم می شد در نتیجه من پدر بزرگ برادر ناتنی خودم بودم
..چند روز بعد زن من پسر ی زایید كه زن پدرم خواهر ناتنی پسرم و مادربزرگ او شد ...!در نتیجه پسرم برادر
مادربزرگ خودش شد از طرفی چون مادر فعلی من یعنی دختر زنم خواهر پسرم بود در نتیجه من خواهر زاده
پسرم بودم ضمنا" من پدر و برادر و پدربزرگ ..!یعنی اگه تا دو صفحه دیگم مینوشتم می خواستین بخونین؟

سایر اس ام اس ها


نوشته شده در تاریخ 1395/01/15    | مدیر: رستم گلی lighvan    | طبقه بندی: اس ام اس ها،     | نظرات()